بدون نظر بانک قوانین

ماده ١:

به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمـه هـای اجتمـاعی و اسـتقرار نظـام هماهنـگ و متناسـب بـا برنامـه هـای تامین اجتماعی ، همچنـین تمرکـز وجـوه و درآمـدهای موضـوع قـانون تأمیناجتماعی و سرمایه گذاری و بهـره بـرداری از محـل وجـوه و ذخـایر ، سـازمان مسـتقلی بـه نـام (سازمان تأمین اجتماعی ) وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کـه در ایـن قـانون (سازمان) نامیده می شود ، تشکیل می گردد . سـازمان دارای شخصـیت حقـوقی و اسـتقلال مـالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد اداره خواهد شد.

ماده ۲: تعاریف:

بیمه شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی بـه عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد .
خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می کنند.
کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آن جا کار می کند.
کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند.کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسؤول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرمـا محسـوب می شوند و کارفرما مسؤول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمـه شـده بـه عهده می گیرند .
مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجـوه و مزایـای نقـدی یـا غیـر نقـدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود.
حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایـای موضـوع آن به سازمان پرداخت می گردد .
بیماری ، وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یـا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می شود یا این که موجب هر دو در آن واحد می گردد .
حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می گردد .
غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می شود که در ایام بارداری ، بیماری و عدم توانـایی موقـت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمـه شـده پرداخت می شود.
وسایل کمک پزشکی (پروتز و ارتز) وسایلی هستند که بـه منظـور اعـاده سـلامت یـا بـرای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار می روند .
کمک ازدواج مبلغی است که طبق شرایط خاصی برای جبران هزینه های ناشـی از ازدواج بـه بیمه شده پرداخت می گردد .
کمک عائله مندی مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله مندی توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت می شود .
از کار افتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد .
از کار افتادگی جزئی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که بـا اشـتغال بـه کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد .
بازنشستگی عبارت است از عدم اشـتغال بیمـه شـده بـه کـار بـه سـبب رسـیدن بـه سـن بازنشستگی مقرر در این قانون .
مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون بـه منظـور جبـران قطـع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تأمین معیشت بازمانـدگان وی بـه آنان پرداخت می شود .
غرامت مقطوع نقص عضو ، مبلغی است که به طور یک جا برای جبران نقص عضو یا جبـران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده می شود .
کمک کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که به منظور تأمین هزینه های مربوط به کفن و دفـن بیمه شده در مواردی که خانواده او این امر را به عهده می گیرند پرداخت می گردد .

ماده ۳ تأمین اجتماعی:

موضوع این قانون شامل موارد زیر می باشد :

الف ـ حوادث و بیماری ها .

ب ـ بارداری .

ج ـ غرامت دستمزد.

د ـ از کار افتادگی.

ه ـ بازنشستگی .

و ـ مرگ.

ماده ۴ مشمولین این قانون عبارتند از :

الف ـ افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند .

ب ـ ملغی شده است .

ج ـ دریافت کنندگان مستمری های بازنشستگی ، ازکار افتادگی و فوت .
برای ثبت نام در دوره آشنایی با قوانین تامین اجتماعی کلیک کنید
ماده ۵:

بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر :

درصورتی که بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت نامه های دوجانبه یا چند جانبه تأمین اجتماعی منعقد شده باشد که در این صورت طبق موافقت نامه عمل خواهد شد .
هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش بینی شده در ماده ۳ این قانون کلاً یا بعضاً بیمه شـده باشـند کـه در ایـن صورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف می باشند

ماده ۶:

اجرای هریک از موارد مندرج در ماده سه این قانون درباره روستاییان و افراد خانواده آنهـا بـه تدریج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب توسعه امکانات و مقـدورات سـازمان بـه پیشـنهاد هیـأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان با توجه به ماده ۱۱۷ این قانون خواهد بود.
ماده ۷:

افراد شاغل درفعالیت هایی که تاتاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشـمول مقـررات ایـن قـانون قـرار خواهند گرفت .
ماده ۸:

بیمه افراد و شاغلین فعالیت هایی که تا تاریخ تصویب این قانون بـه نحـوی از انحـاء مشـمول مقررات قانون بیمه های اجتماعی یا قانون بیمه های اجتماعی روستائیان قرار گرفته اند بـا توجـه بـه مقررات این قانون ادامه خواهد یافت .
ماده ۹:

انجام تعهدات ناشی از موارد مذکور در بند (الف و ب) ماده سه این قـانون بـه عهـده سـازمان تأمین اجتماعی می باشد .
ماده ۱۰:

از تاریخ اجرای ایـن قـانون سـازمان بیمـه هـای اجتمـاعی و سـازمان بیمـه هـای اجتمـاعی روستائیان در سازمان تأمین اجتماعی ادغام می شوند و کلیه وظـایف و تعهـدات و دیـون و مطالبـات و بودجه و دارایی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود که تا تاریخ تصـویب و اجرای آیین نامه موضوع ماده ۱۳ این قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقل می گردند