آدرس مجتمع قضایی قدس

تهران ، بلوار اشرفی اصفهانی ، بالاتر از میدان پونک ، نبش نیایش

تلفن :   ۴۴۴۲۹۳۵۱   و    ۴۴۴۲۹۳۵۴

دعاوی کیفری مناطق  ۲۲ و ۲۱ و ۱۰ و ۹ و ۵ و ۲  تهران