مجتمع قضایی عدالت (مجتمع الکترونیکی)

تهران ، میدان تجریش ، خیابان فنا خسرو ( ثبت سابق) ، پلاک ۷۳، تلفن :   ۲۲۷۲۷۴۶۲   و    ۵ – ۲۲۷۲۷۴۸۰

دعاوی حقوقی منطقه  ۱  تهران  |  دعاوی کیفری منطقه  ۱  تهران