آدرس مجتمع قضایی شهید مطهری (ره)

تهران ، یافت آباد ، بلوار معلم ، بعد از میدان الغدیر پلاک ۱۲۶  

دعاوی حقوقی مناطق  ۱۸ و ۱۷ و ۱۰ و ۹  تهران

دعاوی کیفری مناطق  ۱۸ و ۱۷  تهران

دعاوی خانواده منطقه  ۱۸ تهران

تلفن :    ۷۳ – ۶۶۲۲۴۴۶۸