آدرس مجتمع قضایی شهید مدرس (ره)

تهران ، تهرانپارس ، حکیمیه ، خیابان سازمان آب ، خیابان امام حسین

دعاوی حقوقی مناطق  ۱۳ و ۸ و ۴  تهران