آدرس مجتمع قضایی شهید محلاتی (ره)

تهران ، خیابان ده حقی (خیابان آهنگ) ، ابتدای خیابان کوثر ، ضلع جنوبی بازار گل ، روبروی اداره پست

دعاوی حقوقی مناطق  ۱۵ و ۱۴  تهران

دعاوی کیفری مناطق  ۱۵ و ۱۴  تهران