آدرس مجتمع قضایی شهید صدر (ره)

خیابان شهید مطهری (ره) ، خیابان میر عماد ، جنب فرمانداری تهران

تلفن :   ۳۰ – ۸۸۷۵۰۰۲۱   و    ۸۸۷۵۹۷۸۰

دعاوی حقوقی مناطق  ۷ و ۳  تهران

دعاوی خانواده منطقه ۷ تهران