آدرس مجتمع قضایی شهید باهنر (ره)

تهران ، تهرانپارس ، تقاطع خیابان شهید باقری و خیابان شهید عباسپور

تلفن : ۹ – ۷۷۰۵۵۶۳۰

دعاوی حقوقی مناطق  ۸ و ۴  تهران

دعاوی خانواده مناطق  ۱۳ و ۸ و ۴  تهران