آدرس مجتمع قضایی خانواده ۲

تهران ، ضلع شمال شرقی میدان ونک

تلفن :    ۲ – ۸۸۷۷۳۶۲۱   و   ۸۸۷۹۳۶۰۳   و   ۸۸۷۷۳۶۲۴   و    ۸۸۸۸۲۵۷۹

دعاوی خانواده مناطق   ۶ و ۳ و ۲ و ۱