آدرس مجتمع قضایی بعثت

تهران ، ضلع شمالی ترمینال جنوب

تلفن :   ۵ – ۵۵۳۲۱۵۲۰   و    ۹ – ۵۵۳۱۱۷۹۶   و  ۳ – ۵۵۳۲۵۱۸۰

دعاوی حقوقی مناطق  ۱۹ و ۱۶  تهران

دعاوی کیفری مناطق  ۱۹ و ۱۶  تهران