آدرس دادگاه ویژه شاهد

تهران ، خیابان طالقانی ، خیابان فرصت ، نبش موزه شهدا

دعاوی حقوقی استان تهران

دعاوی کیفری کشوری

تلفن :     ۳ – ۸۸۳۰۶۸۳۱