آدرس دادگاههای انقلاب اسلامی تهران

تهران ، خیابان شریعتی ، خیابان معلم

دعاوی حقوقی و کیفری صالح به رسیدگی در دادگاه انقلاب اسلامی

تلفن :    ۸۸۴۳۳۷۹۱   و  ۱۵ – ۸۸۴۱۵۱۱۱